Bariery i wyzwania dla kobiet w polskim biznesie: Co mówią najnowsze raporty?

Bariery i wyzwania dla kobiet w polskim biznesie: Co mówią najnowsze raporty?

W artykule przeczytasz

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, różnorodność płciowa na stanowiskach kierowniczych staje się nie tylko imperatywem moralnym, lecz także strategicznym. Mimo że kwestia ta zyskuje na znaczeniu, statystyki wciąż pokazują, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane na wyższych szczeblach korporacyjnych, zwłaszcza w Polsce. Dlaczego tak się dzieje? Jakie bariery stoją na drodze do równości płci w zarządach i radach nadzorczych? Jakie korzyści może przynieść różnorodność płciowa dla Twojej firmy? Przyjrzyjmy się, co mówią o tym najnowsze raporty.

Dlaczego różnorodność płciowa jest ważna w biznesie?

Różnorodność płciowa w biznesie to nie tylko kwestia etyczna i społeczna, lecz także strategiczna. W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, różnorodność jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu na wielu płaszczyznach. Oto kilka kluczowych powodów, dla których różnorodność płciowa jest tak ważna:

Lepsze podejmowanie decyzji

Zespoły złożone z różnych osób, w tym z różnych płci, mają tendencję do podejmowania lepszych decyzji. Dzięki różnym perspektywom i doświadczeniom, takie zespoły są w stanie lepiej analizować sytuacje i znajdować kreatywne rozwiązania problemów.

Zwiększenie innowacyjności

Różnorodność płciowa sprzyja innowacyjności. Firmy, które promują różnorodność, często są bardziej otwarte na nowe pomysły i podejścia, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe i konkurencyjność na rynku.

Poprawa wyników finansowych

Badania wykazują, że firmy z różnorodnymi zarządami osiągają lepsze wyniki finansowe. Na przykład, według raportu McKinsey & Company, firmy z różnorodnymi zarządami osiągają o 21% wyższe zyski.

Zwiększenie zaangażowania pracowników

Różnorodność płciowa może również wpłynąć na zwiększenie zaangażowania i satysfakcji pracowników. Pracownicy czują się bardziej cenieni i szanowani, co przekłada się na lepszą wydajność i mniejszy turnover.

Odporność na kryzysy

Firmy z różnorodnymi zarządami są bardziej odpornymi na kryzysy. Dzięki różnym perspektywom i doświadczeniom, są one w stanie lepiej analizować ryzyko i podejmować bardziej zrównoważone decyzje.

Poprawa reputacji firmy

Różnorodność płciowa jest coraz częściej postrzegana jako wskaźnik odpowiedzialności społecznej firmy, co może przyciągnąć nowych klientów i inwestorów.

Bariery i wyzwania: Dlaczego kobiety są niedoreprezentowane?

Niedoreprezentacja kobiet na stanowiskach kierowniczych jest wynikiem wielu czynników, które działają na różnych poziomach – od indywidualnych przekonań – po strukturalne bariery w organizacjach. Oto kilka kluczowych wyzwań:

Stereotypy i uprzedzenia

Stereotypy dotyczące ról płciowych często wpływają na decyzje rekrutacyjne i awanse. Na przykład, kobiety są często postrzegane jako mniej kompetentne w dziedzinach zdominowanych przez mężczyzn, takich jak technologia czy finanse.

Brak równości w awansach

W wielu firmach istnieje tzw. „szklany sufit”, który utrudnia kobietom awans na wyższe stanowiska. Nawet jeśli kobiety mają podobne kwalifikacje i doświadczenie jak ich męscy koledzy, są mniej prawdopodobne do awansu.

Nieelastyczne formy pracy

Brak elastycznych form pracy i wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi stanowi jedną z głównych barier dla kobiet. To utrudnia im równoczesne pogodzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Brak mentorów i wzorców do naśladowania

Kobiety często nie mają dostępu do mentorów i wzorców do naśladowania w biznesie, co może wpłynąć na ich rozwój zawodowy i aspiracje kariery.

Kulturowe i społeczne bariery dla kobiet w biznesie: Analiza na podstawie raportu „30% Club”

Kulturowe i społeczne bariery dla kobiet w biznesie są jednym z najbardziej palących problemów, które wymagają natychmiastowej uwagi. Zgodnie z najnowszym raportem „30% Club”, kobiety są często spychane na margines w hierarchii korporacyjnej i rzadko zajmują stanowiska kierownicze. Stereotypy, takie jak przekonanie, że kobiety są mniej kompetentne w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji, są głęboko zakorzenione w kulturze korporacyjnej.

Raport „30% Club” podkreśla, że tylko niewielki odsetek kobiet awansuje na wyższe stanowiska, a ich reprezentacja na poziomie zarządu jest znikoma. Brak transparentności w procesach awansu i niewłaściwe systemy ocen pracowniczych, które nie uwzględniają różnorodności, dodatkowo utrudniają kobietom awans. Na przykład, mechanizmy awansu często są oparte na subiektywnych ocenach, które mogą być zniekształcone przez ukryte uprzedzenia.

Kulturowe bariery manifestują się również w postaci mikroagresji, takich jak seksistowskie komentarze czy niewłaściwe żarty. Te subtelne, ale szkodliwe formy dyskryminacji utrudniają kobietom komfortowe funkcjonowanie w miejscu pracy i mogą wpływać na ich zdrowie psychiczne oraz samopoczucie.

Raport sugeruje, że firmy muszą podjąć konkretne kroki, aby zidentyfikować i wyeliminować te bariery. Może to obejmować wprowadzenie audytów płacowych, szkoleń z zakresu różnorodności i włączania, a także mechanizmy zgłaszania i rozwiązywania problemów związanych z dyskryminacją.

Wnioski z raportu „30% Club” są jasne: kulturowe i społeczne bariery są głęboko zakorzenione w sektorze biznesu i wymagają zdecydowanych działań ze strony firm i organizacji. Tylko wtedy można mówić o rzeczywistej równości i wykorzystaniu pełnego potencjału kobiet w biznesie.

Oto kilka innych statystyk i faktów w liczbach:

Według najnowszego raportu 30% Club Poland, tylko 17% stanowisk kierowniczych w dużych polskich firmach jest zajmowane przez kobiety. To alarmujący wynik, który pokazuje, że mimo postępów w dziedzinie równości płci, wciąż jest dużo do zrobienia. 

Nierówności w zarobkach

Kobiety w Polsce zarabiają średnio o 20% mniej niż mężczyźni na podobnych stanowiskach. Ta różnica jest jeszcze bardziej widoczna na wyższych stanowiskach zarządzających, gdzie różnica w wynagrodzeniach może sięgać nawet 30%

Brak kobiet na najwyższych stanowiskach

Tylko (2,1%) prezesów największych polskich firm to kobiety. To pokazuje, że szklany sufit wciąż istnieje i utrudnia kobietom awans na najwyższe stanowiska. Według najnowszych raportów, kobiety stanowią tylko około 30% kadry zarządzającej w Polsce. To znacząco mniej w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, gdzie udział ten wynosi średnio około 40%.

Stereotypy i uprzedzenia

Według badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych, 40% Polaków uważa, że kobieta nie powinna być prezesem firmy. Takie stereotypy i uprzedzenia wpływają na możliwości awansu dla kobiet.

Wpływ pandemii

Pandemia COVID-19 dodatkowo pogorszyła sytuację kobiet w biznesie. Wiele z nich straciło pracę lub zostało zmuszonych do przejścia na niepełny etat, co wpłynęło na ich możliwości awansu i rozwoju kariery.

Profil ankietowanych

Większość respondentek to osoby w wieku od 31 do 50 lat (68%) z wykształceniem wyższym (94,7%). Większość z nich pracuje w dużych firmach, które zatrudniają ponad 1000 pracowników (61,5%). 

Rekomendacje dla firm: Jak zwiększyć liczbę kobiet w zarządach?

Zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych to nie tylko kwestia etyczna, lecz także biznesowa. Oto kilka praktycznych rekomendacji, które mogą pomóc firmom w osiągnięciu tego celu:

Programy mentoringowe

Wprowadzenie programów mentoringowych skierowanych do kobiet może być kluczowym elementem w zwiększaniu ich liczby na stanowiskach kierowniczych. Mentoring od doświadczonych liderów może pomóc kobietom w rozwijaniu umiejętności i budowaniu sieci kontaktów.

Obiektywny proces rekrutacji

Zmiana procesu rekrutacji, aby był on bardziej obiektywny i mniej podatny na uprzedzenia, jest kolejnym krokiem. Można to osiągnąć poprzez anonimowe aplikacje czy różnorodne panele rekrutacyjne.

Elastyczne formy pracy

Wprowadzenie elastycznych form pracy, takich jak praca zdalna czy elastyczne godziny, może pomóc kobietom w pogodzeniu życia zawodowego i rodzinnego, co z kolei może wpłynąć na ich awanse.

Szkolenia z różnorodności

Edukacja i szkolenia odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu udziału kobiet w biznesie i w ich awansie na wyższe stanowiska. Programy mentoringowe, warsztaty i kursy są nie tylko narzędziami do zdobywania nowych umiejętności, lecz także platformami do budowania sieci kontaktów i wymiany doświadczeń.

W praktyce, kobiety często nie mają dostępu do tych samych możliwości edukacyjnych co ich męscy koledzy. Może być to wynikiem zarówno braku informacji, jak i barier kulturowych, które utrudniają kobietom uczestnictwo w takich programach. Dlatego tak ważne jest, aby firmy i organizacje zaczęły oferować specjalne programy edukacyjne skierowane do kobiet, które uwzględniają ich specyficzne potrzeby i wyzwania.

Inicjatywy i cele

Ustalenie konkretnych celów i wskaźników, takich jak procentowy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych, może pomóc w monitorowaniu postępów i skupieniu uwagi na tej kwestii.

Różnorodność płciowa: Inwestycja w przyszłość

Różnorodność płciowa w zarządach jest kwestią o wielowymiarowym znaczeniu. Nie chodzi tu tylko o etykę czy społeczne oczekiwania, lecz o konkretne korzyści biznesowe. Badania naukowe potwierdzają, że firmy z różnorodnymi zarządami osiągają lepsze wyniki finansowe, są bardziej innowacyjne i odporniejsze na kryzysy. Mimo to, kobiety wciąż są niedoreprezentowane na wyższych stanowiskach, napotykając na różne bariery, od stereotypów po brak elastycznych form pracy. Jednakże wspomniane wyzwania są jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Firmy mogą je przezwyciężyć poprzez wprowadzenie konkretnych inicjatyw i programów, takich jak mentoring czy szkolenia z różnorodności. W kontekście społecznym i biznesowym, różnorodność płciowa w zarządach nie jest już opcją, ale koniecznością. To nie jest trend, który zniknie — to nowa norma i inwestycja w przyszłość do której warto się jak najszybciej dostosować.

Zobacz także: