Alimenty na dziecko

W artykule przeczytasz

Alimenty na dziecko regulowane są przez zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także przez ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7. września 2007 r. Zgodnie z przepisami, rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Ile wynoszą alimenty i jak je uzyskać?

Jak określa się wysokość alimentów na dziecko?

Obowiązek płacenia alimentów na dziecko nakłada na rodzica sąd w wyroku alimentacyjnym lub w postępowaniu sądowym o zabezpieczenie alimentów. Wysokość świadczeń uzależniona jest od dwóch czynników, czyli od:

  • wysokości stałych wydatków uprawnionego (dziecka),
  • zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (rodzica).

Sąd, który podejmuje decyzję o alimentach, uwzględnia koszty stałe, ponoszone regularnie. Nie dolicza do kwoty wydatków ponoszonych jednorazowo lub okazjonalnie, na przykład wycieczek szkolnych czy prezentów urodzinowych. Wydatki w zakresie obowiązku alimentacyjnego mają pokrywać w szczególności:

– zakup odzieży,

– edukację,

– wyżywienie,

– leczenie,

– zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Alimenty na dziecko określane są także w oparciu o możliwości finansowe rodzica. Sąd ocenia je, biorąc pod uwagę dochody z tytułu stałej pracy, renty, emerytury czy nawet prac dorywczych. Znaczenie mają nawet zgromadzone oszczędności czy majątek. 

Jak długo płaci się alimenty?

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak długo płaci się alimenty na dziecko. Przepisy nie określają bowiem generalnej granicy wiekowej. Zgodnie z nimi, alimenty przysługują dziecku dopóki nie jest ono w stanie samo się utrzymać. Obowiązkiem rodziców jest dostarczać dziecku środki do utrzymania i wychowania, nawet jeśli skończyło ono 18 lat, o ile nadal uczy się i nie ma własnych dochodów. 

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

W celu uzyskania alimentów na dziecko należy złożyć pozew sądowy wraz z dokumentami, które potwierdzają stałe i usprawiedliwione wydatki dziecka, a także określają ich wysokość. Wniosek należy podeprzeć między innymi takimi dowodami na ponoszone koszty, jak:

– umowa z przedszkolem lub żłobkiem,

– dokumentacja lekarska,

– rachunki za zakup leków,

– rachunki ze sklepów odzieżowych i sklepów spożywczych, 

– umowy lub faktury z tytułu dodatkowych zajęć (języki obce, zajęcia sportowe). 

Warto pamiętać przy tym, że alimentów nie ustala się na zawsze. Świadczenia alimentacyjne mogą być podwyższane lub obniżane na wniosek uprawionego do ich otrzymywania. Podania w takich sprawach również powinny być dobrze uzasadnione i udokumentowane. 

Kiedy pełnoletniemu dziecku nie należą się alimenty?

Alimenty na dziecko mogą dotyczyć także osób dorosłych, pełnoletnich. Świadczenie to należy się bowiem uprawnionemu aż do czasu zakończenia nauki w systemie dziennym. Obowiązek alimentacyjny trwa do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności samodzielnego utrzymywania się, nie do chwili osiągnięcia pełnoletności. Istotny jest zatem fakt, czy uprawniony do alimentów zamierza kontynuować naukę, na przykład na studiach. Rodzic może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego w przypadku kiedy:

  • pełnoletnie dziecko jest w stanie się utrzymać,
  • pełnoletnie dziecko nie stara się samodzielnie utrzymywać,
  • majątek dziecka pozwala mu pokryć samodzielnie koszty utrzymania,
  • dalsze płacenie alimentów na dziecko pełnoletnie przez rodzica połączone jest z nadmiernym dla niego uszczerbkiem,
  • kiedy żądanie alimentów na dziecko pełnoletnie jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Obowiązek alimentacyjny przestaje obowiązywać również wraz z upływem terminu wskazanego w wyroku sądu. 

Szukasz dodatkowych informacji o prawie rodzinnym? Odwiedź: radcasilski.pl

Zobacz także: